KONKURSO VERTINIMO TVARKA

 

Bendroji tvarka.

    • Vertinimo komisijos posėdžiai yra uždari, be komisijos narių juose teisę dalyvauti turi balsų skaičiavimo komisijos nariai, komisijos sekretorius, konkurso administracija bei konkurso organizacinio komiteto nariai.
    • Balsuojama slaptai. Balsavimo protokolai viešai neskelbiami. Balsavimo rezultatai pristatomi nuasmenintai. Tik balsavęs asmuo ir balsų skaičiavimo komisijos nariai turi teisę susipažinti su balsavimo protokolu, kuriame yra atskleista komisijos nario vardas ir pavardė. 
    • Vertinimo komisijos nariai vertinimo protokolus pildo individualiai. Dalyvių pasirodymas kolektyviai nėra svarstomas. Vertinimo komisijos nariai turi išklausyti visų konkurso dalyvių pasirodymus kiekviename konkurso ture. 
    • Vertinimo komisijos nariai privalo pasirašyti vertinimo protokolus. Po kiekvieno konkurso turo balsų skaičiavimo komisija surenka individualius vertinimo protokolus ir jie vertinimo komisijos nariams nėra grąžinami. 
    • Vertinimo komisijos nariai prašomi vengti bendravimo su konkurse vis dar dalyvaujančiais konkursantais. 
    • Kilus neaiškumams, klausimai sprendžiami atviru vertinimo komisijos narių balsavimu. Sprendimui priimti pakanka paprastos balsavusių daugumos. Jei balsavimo būdu vertinimo komisijos sprendimas nepasiekiamas paprastąja balsų dauguma, vertinimo komisijos pirmininkas turi sprendžiamąjį balsą.
    • Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Vertinimo ir balsų skaičiavimo komisijų, taip pat organizacinio komiteto nariai prašomi laikytis konfidencialumo bei neatskleisti komisijos posėdžių metu gautos informacijos.


Galimas interesų konfliktas.

Vertinimo komisijos nariams draudžiama balsuoti už su jais susijusius asmenis:
    • jų mokinius;
    • konkurso dalyvius, kuriems per paskutinius 12 mėnesių buvo teiktos meistriškumo pamokos;
    • sutuoktinius, šeimos narius, artimus giminaičius, asmenis su kuriais turima bendros nuosavybės, asmenis su kuriais sieja tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, kitus artimai susijusius asmenis.

Sąsajas su konkurso dalyviais vertinimo komisijos narys privalo deklaruoti iki prasidedant konkursui. Vertinimo komisijos narys, nedeklaravęs susijusių asmenų, gali būti pašalintas iš komisijos.

Balsų skaičiavimo komisija į susijusio asmens balų langelį įrašo kitų vertinimo komisijos narių balų vidurkį. Nusišalinimo nuo susijusių asmenų vertinimo reikalavimas netaikomas finalinio turo antrajame vertinimo etape. 

Dalyvių pasirodymai vertinami 100 balų sistemoje natūraliaisiais skaičiais (pvz. vertinimas 60,5 nėra galimas).

Vertinimo nuokrypio taisyklė

Tuo atveju, kai skaičiuojami dalyvių surinkti balai, yra taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė. Jei vertinimo komisijos nario dalyviui skirti balai nuo visų komisijos narių skirtų balų vidurkio skiriasi daugiau nei 16 balų, šis vertinimas yra anuliuojamas. Tokiu atveju, vietoje vertinimo su nuokrypiu reikšmės yra įrašomas kitų komisijos narių skirtas vidutinis dalyvio įvertinimo balas.


Pavyzdžiui:
 
Pirmasis vertinimo komisijos narys skyrė 70 balų;
Antrasis  vertinimo komisijos narys skyrė 72 balus;
Trečiasis  vertinimo komisijos narys skyrė 75 balus;
Ketvirtasis  vertinimo komisijos narys skyrė 78 balus;
Penktasis  vertinimo komisijos narys skyrė 71 balą;
Šeštasis  vertinimo komisijos narys skyrė 65 balus;
Septintasis  vertinimo komisijos narys skyrė 50 balų. 

Visų komisijos narių vidutinis vertinimo balas yra 68,71. Septintasis komisijos narys dalyvio pasirodymą įvertino 50 balų.  68,71 – 50 = 18,71 > 16. Tokiu atveju taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir dalyvio vertinimas yra perskaičiuojamas : (70+72+75+78+71+65+ (50)) / 6 žiuri nariai = 71,83 balų. 

Pirmasis turas.

Ne daugiau kaip 15 (penkiolika) pirmajame konkurso ture dalyvavusių patenka į antrąjį konkurso turą.

Vertinimo balų reikšmės pirmajame ture:

70 balų ir daugiau –  dalyvis patenka į antrąjį turą;
69 balai ir mažiau – dalyvis nepatenka į antrąjį turą. 

    • Balsų skaičiavimo komisija atrenka konkurso dalyvius, iš kiekvieno vertinimo komisijos nario gavusius 70+ balų. Jei tokių dalyvių yra mažiau nei numatyta vietų antrąjame konkurso ture, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į antrąjį konkurso turą. 
    • Jei pirmajame konkurso ture 70+ balų įvertinimą iš kiekvieno komisijos nario gavo daugiau dalyvių nei numatyta vietų seančiame konkurso etape, skaičiuojami balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į antrąjį konkurso turą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.
    • Jei suskaičiavus dalyvius gavusius 70+ balų iš kiekvieno komisijos nario dalyvavimui antrajame konkurso ture dar yra likę vietų, balsų skaičiavimo komisija atrenka dalyvius, kuriems šeši komisijos nariai yra skyrę 70+ balų. Jei tokių dalyvių yra mažiau nei likusių vietų dalyvavimui konkurso antrajame ture, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į antrąjį konkurso turą. Jei dalyvių, kuriems šeši komisijos nariai skyrė 70+ balų yra daugiau nei likusių vietų antrajame konkurso ture, skaičiuojami jų balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į antrąjį konkurso turą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.
    • Jei antrajame konkurso ture vis dar yra likę laisvų vietų, balsų skaičiavimo komisija atrenka dalyvius, kuriems penki komisijos nariai yra skyrę 70+ balų. Jei tokių dalyvių yra mažiau nei likusių vietų dalyvavimui konkurso antrajame ture, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į antrąjį konkurso turą. Jei dalyvių, kuriems penki komisijos nariai skyrė 70+ balų yra daugiau nei likusių vietų antrajame konkurso ture, skaičiuojami jų balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į antrąjį konkurso turą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.

Balsų skaičiavimo komisija konkurso vertinimo komisijai praneša nuasmenintus pirmojo konkurso turo rezultatus. Vertinimo komisijai patvirtinus, kad atsižvelgiant į balsavimo rezultatus komisijos valia dėl patenkančių į konkurso finalą yra aiški, abėcėlės tvarka paskelbiamos konkurso antrojo turo dalyvių pavardės. Dalyvių surinkti balai pirmame konkurso ture vertinimo komisijos nariams neskelbiami. 

Antrasis turas.

Ne daugiau kaip 6 (šeši) antrame ture dalyvavusieji, patenka į konkurso finalą. 

Vertinimo balų reikšmės Antrajame ture:

80 balų ir daugiau -  dalyvis patenka į konkurso finalą.
79 balai ir mažiau – dalyvis nepatenka į konkurso finalą.

    • Balsų skaičiavimo komisija atrenka konkurso dalyvius iš kiekvieno vertinimo komisijos nario gavusius 80+ balų. Jei jų yra mažiau nei šeši, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į konkurso finalą. 
    • Jei antrajame konkurso ture  80+ balų įvertinimą iš kiekvieno komisijos nario gavo daugiau nei šeši dalyviai, skaičiuojami jų balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į konkurso finalą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.
    • Jei suskaičiavus dalyvius gavusius 80+ balų iš kiekvieno komisijos nario dalyvavimui konkurso finale dar yra likę vietų, balsų skaičiavimo komisija atrenka dalyvius, kuriems šeši komisijos nariai yra skyrę 80+ balų. Jei tokių dalyvių yra mažiau nei likusių vietų dalyvavimui konkurso finale, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į konkurso finalą. Jei dalyvių, kuriems šeši komisijos nariai skyrė 80+ balų yra daugiau nei likusių vietų  konkurso finale, skaičiuojami jų balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į konkurso finalą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.
    • Jei konkurso finale vis dar yra likę laisvų vietų, balsų skaičiavimo komisija atrenka dalyvius, kuriems penki komisijos nariai yra skyrę 80+ balų. Jei tokių dalyvių yra mažiau nei likusių vietų dalyvavimui konkurso finale, jų balai neskaičiuojami ir jie automatiškai patenka į konkurso finalą. Jei dalyvių, kuriems penki komisijos nariai skyrė 80+ balų yra daugiau nei likusių vietų finale, skaičiuojami jų balai, taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė ir daugiausiai balų surinkę dalyviai patenka į konkurso finalą. Vienodą balų skaičių surinkę konkurso dalyviai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko suteiktus balus.

Balsų skaičiavimo komisija konkurso vertinimo komisijai praneša nuasmenintus antrojo konkurso turo rezultatus. Vertinimo komisijai patvirtinus, kad atsižvelgiant į balsavimo rezultatus komisijos valia dėl patenkančių į konkurso finalą yra aiški, abėcėlės tvarka paskelbiamos konkurso finalistų pavardės. Dalyvių surinkti balai antrajame konkurso ture vertinimo komisijos nariams neskelbiami. 

Konkurso prizinis fondas

Vertinimo komisija skiria šias premijas: 
Pirmoji konkurso premija, 10000 eurų, yra nedaloma.
Antroji konkurso premija – 5000 eurų. Jei pirmoji konkurso premija nepaskiriama, gali būti skirtos dvi Antrosios premijos. 
Trečioji konkurso premija – 2000 eurų. 
Gali būti paskirtos trys diplomantų premijos – po 1000 eurų kiekviena. Diplomantų premijos skiriamos dalyviams, kuriems neskirta pirmoji, antroji arba trečioji konkurso premijos. 

Bendra piniginio prizinio fondo suma negali viršyti 20.000 eurų.

 

Finalinis konkurso turas.

Pirmasis finalinio balsavimo etapas.

Vertinimo balais reikšmės finaliniame ture:

70 balų ir daugiau –  finalo dalyvis nusipelno konkurso diplomanto vardo. 
69 balai ir mažiau – dalyvis nenusipelno konkurso diplomanto vardo. 

    • Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja finalistų gautus balus, skaičiuojant balus taikoma vertinimo nuokrypio taisyklė. Vienodą balų skaičių surinkę finalistai rikiuojami pagal vertinimo komisijos pirmininko skirtus balus. Trys daugiausiai balų surinkę finalistai patenka į antrąjį konkurso finalo vertinimo etapą. Daugiausiai balų surinkusių dalyvių pavardės vertinimo komisijai skelbiamos abėcėlės tvarka. Finalistų surinkti balai vertinimo komisijai neskelbiami. 

Antrasis  finalinio balsavimo etapas.

Tik trys Pirmajame finalinio balsavimo etape daugiausiai balų surinkę dalyviai turi teisę varžytis Antrajame finalinio balsavimo etape.
Vertinimo komisijos nariui yra leidžiama balsuoti už susijusius asmenis, patekusius į Antrąjį finalinio balsavimo etapą.
Susilaikyti ar nusišalinti nuo balsavimo šiame etape nėra galima. 

    • Kiekvienam konkurso vertinimo komisijos nariui išduodamas vardinis balsavimo biuletenis. Vardiniame balsavimo biuletenyje vertinimo komisijos narys įrašo dalyvio, kuriam jo nuomone turėtų būti skirta Pirmoji premija, vardą ir pavardę. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja balsus dėl Pirmosios premijos skyrimo. Esant paprastajai balsų  daugumai (pvz. 3-2-2) – skelbiamas Pirmosios premijos laimėtojas. 
    • Jei du dalyviai surenka vienodą balsų skaičių (3-3-1), o vertinimo komisijos pirmininkas balsavo už vieną vienodai balsų surinkusį dalyvį, Pirmosios premijos laimėtoju skelbiamas tas dalyvis už kurį balsavo vertinimo komisijos pirmininkas. 
    • Jei vertinimo komisijos pirmininkas balsavo už mažiausiai Antrajame finalo etape balsų surinkusį dalyvį (3-3-1), Pirmosios premijos laimėtoju skelbiamas tas vienodai balsų Antrajame balsavimo ture surinkęs dalyvis, kuriam vertinimo komisija skyrė daugiau balų Pirmajame finalinio balsavimo etape. 
    • Jei vienodai balsų Antrajame balsavimo etape surinkę dalyviai ir Pirmajame balsavimo etape yra surinkę vienodą balų skaičių, Pirmosios premijos laimėtoju skelbiamas tas dalyvis, kuriam vertinimo komisijos pirmininkas Pirmajame finalinio balsavimo etape skyrė aukštesnį įvertinimą. Jei ir vertinimo komisijos pirmininkas Pirmajame etape yra skyręs vienodą balų skaičių abiem besivaržantiems dalyviams – Pirmoji premija yra neskiriama, o Antrajame finalinio balsavimo ture abu vienodai balsų surinkę dalyviai skelbiami Antrosios premijos laimėtojais.

Jei pirmoji premija paskiriama, aukščiau aprašyta procedūra kartojama Antrosios premijos laimėtojui nustatyti.
Pasibaigus finaliniam balsavimui, kiekvienas komisijos narys pasirašo konsoliduotą finalo Pirmojo balsavimo etapo protokolą. 

 

 


Pagrindiniai Rėmėjai


OrganizatoriaiKalba